93/82/EEC Cewal, Cowac, Ukwal – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 23 grudnia 1992 r.

Strony postępowania

Danish Shipowners' Association, Aiwasi; Cewal, Cowac, Ukwal - komitety armatorów (CCU)

 

Branża (produkt)

usługi liniowców

 

Określenie relewantnego rynku produktowego i geograficznego

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem są  usługi liniowców związanych z przewozem towaru pomiędzy Zairem a portami w północnej Europie.

 

Pozycja dominująca

Komisja uznała, że CCU posiada pozycję dominującą na wskazanym rynku (ta pozycja wynika również z porozumień zawartych pomiędzy armatorami dotyczących wskazanego rynku). W związku z powyższym, członkowie CCU posiadają wspólną pozycje dominującą.

 

Nadużycie pozycji dominującej

1. Zawarcie porozumienia z dużo mniejszym konkurentem powodującego praktyczną wyłączność usług na rynku.

2. Polityka „walczących statków” – w celu eliminacji konkurenta CCU oferował dużo niższe ceny od swoich zwykłych cen na usługi liniowców, które odpływały w podobnych terminach jak liniowce konkurenta. Obniżki cen nie miały żadnego uzasadnienia ekonomicznego a jedynie miały na celu wykluczyć konkurencję z rynku. Członkowie CCU zgadzali się na taką politykę – mieli świadomość ponoszenia z tego tytułu strat. Wskazana polityka prowadziła również do dyskryminacji pomiędzy klientami CCU – za transport takiej samej ilości dóbr w różnych terminach płacili zupełnie inne ceny.

3. Rabaty za wierność – CCU oferował rabaty tylko tym klientom, którzy zobowiązali się do korzystania wyłącznie z usług liniowców CCU. Aby otrzymać rabat klienci musieli być „wierni” CCU przez dwa następujące po sobie okresy (po 6 miesięcy) – rabat za pierwszy okres dostawali na końcu drugiego okresu. Jeżeli klient skorzystał z usług konkurencji przed wygaśnięciem drugiego okresu, to nie dostawał rabatu ani za pierwszy ani za drugi okres. CCU stworzył też „czarną listę” klientów korzystających z usług konkurencji – wskazani klienci nie mogli odtąd liczyć na rabaty ani na zwykły adekwatny serwis CCU.

 

Powyższe przypadki zostały przez Komisję uznane za nadużycie pozycji dominującej i poszczególni członkowie CCU zostali ukarani grzywną.

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda