AT.39985 Motorola – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Strony postępowania

Apple, Motorola

 

Branża (produkt)

licencjonowanie technologii określonych w standardowej specyfikacji technicznej GPRS

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja ustaliła, że właściwy rynek produktowy stanowi licencjonowanie technologii określonych w standardowej specyfikacji technicznej GPRS.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że właściwym rynkiem geograficznym jest terytorium EOG.  

 

Pozycja dominująca 

Motorola zajmuje na rynku pozycję dominującą w zakresie licencjonowania technologii określonych w standardowej specyfikacji technicznej GPRS.

 

Nadużycie pozycji dominującej

W kwietniu 2003 r. Motorola zgłosiła patent niezbędny do wdrożenia standardu GPRS i zobowiązała się wobec ETSI do udostępniania go na licencji na warunkach FRAND. ETSI jest jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych odpowiedzialną za tworzenie standardów i specyfikacji wspierających polityki UE. Zasady ETSI przewidują dwa podstawowe zobowiązania dla przedsiębiorstw uczestniczących w procesie ustalania standardu: (i) informowanie ETSI o swojej własności intelektualnej w odpowiednim terminie przed przyjęciem standardu oraz (ii) zobowiązanie się do udostępniania swojej własności intelektualnej na warunkach FRAND. Zobowiązanie FRAND jest więc warunkiem włączenia opatentowanej technologii do standardu.

W kwietniu 2011 r. Motorola zażądała sądowego zakazu sprzedaży dla Apple w Niemczech, powołując się między innymi na swój patent GPRS. Apple złożyło Motorola pięć propozycji zawarcia umowy licencyjnej, a Motorola nie wyraziła zgody na żadną z nich. Począwszy od drugiej propozycji były one zgodne z zasadami ETSI. Motorola uzyskała sądowy zakaz sprzedaży i zamierzała przystąpić do jego wykonania. W takich warunkach Apple zgodził się na podpisanie umowy licencyjnej, która nie była dla niego korzystna.

 

Komisja uznała, że w tych okolicznościach sprawy, odmowa podpisania umowy licencyjnej ze strony Motorola nie miała ważnego obiektywnego uzasadnienia i stanowiła nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja postanowiła nie nakładać na Motorola grzywny z uwagi na brak relewantnego orzecznictwa i rozbieżność w ustaleniach sądów krajowych.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda