AT.38784 Telefonica S.A. – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2007 r.

Strony postępowania

Wanadoo España, Telefónica

 

Branża (produkt) 

szerokopasmowy dostęp do Internetu

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Usługi dostępu szerokopasmowego do Internetu dla konsumentów świadczone były w Hiszpanii głównie w technologii ADSL (80% w 2006 r.), dostęp odbywał się za pośrednictwem stałej linii telefonicznej. Telefónica była jedynym operatorem telekomunikacyjnym na rynku hiszpańskim, dysponującym siecią telefonii stacjonarnej obejmującą cały kraj. Komisja wskazała na trzy właściwe rynki produktowe: detaliczny rynek powszechnego dostępu szerokopasmowego oraz hurtowe rynki dostępu szerokopasmowego — regionalny i krajowy.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że właściwy rynek geograficzny stanowi terytorium Hiszpanii.

 

Pozycja dominująca

Telefónica miała pozycję dominującą na obu rynkach hurtowych. Posiadała monopol na świadczenie usług hurtowego dostępu na poziomie regionalnym oraz 80 % udziałów w rynku usług hurtowego dostępu na poziomie krajowym.

 

Nadużycie pozycji dominującej

Pozycja Telefónica umożliwiała jej wywieranie decydującego wpływu (zaniżanie marży, częste opóźnienia w dostępie do pętli lokalnej) na dostępność konkurencyjnych ofert (które zawsze opierały się na hurtowych produktach Telefónica).

W okresie 09.2001 – 12.2006 r. różnica między stosowanymi przez Telefónica cenami usług detalicznych i cenami hurtowego dostępu na poziomie regionalnym z jednej strony oraz różnica między stosowanymi cenami usług detalicznych i cenami hurtowego dostępu na poziomie krajowym z drugiej strony była niewystarczająca, aby pokryć koszty jakie musiałby ponieść równie skuteczny jak Telefónica operator, świadcząc usługi detaliczne w zakresie dostępu szerokopasmowego.

Zaniżenie marży spowodowało ograniczenie konkurencji ponieważ oznaczało dla równie skutecznych konkurentów straty przekraczające ich możliwości — zostali oni bądź ostatecznie zmuszeni do opuszczenia rynku bądź ograniczeniu uległy ich zdolności inwestycyjne lub rozwojowe.

Na rynku detalicznym zaniżanie marży miało konkretne skutki wykluczające i przyniosło szkody konsumentom końcowym – ceny detaliczne pozostawały na wysokim poziomie.

 

Powyższe praktyki zostały uznane przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła solidarnie na Telefónica SA i jej spółkę zależną — Telefónica de España grzywnę w kwocie 151 875 000 EUR.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda