Fundacja Pomyśl o Przyszłości

statut fundacji

STATUT

FUNDACJI „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”

tekst jednolity 19 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Ustanowienie Fundacji
Fundacja pod nazwą ”Pomyśl o przyszłości”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ryszarda Florka, zwanego dalej Fundatorem Założycielem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Zygadło w kancelarii notarialnej w Nowym Sączu, Rynek 6, w dniu 17 września 2010 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Oznaczenia, charakter prawny
1. Nazwa Fundacji brzmi „Pomyśl o przyszłości”. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Siedziba, teren działalności
1. Siedzibą fundacji jest miasto Nowy Sącz.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może: 1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą 2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 4

Minister właściwy
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister odpowiedzialny za rozwój gospodarki /Minister Gospodarki, zwany dalej Ministrem właściwym.

§ 5

Wyróżnienia
Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale honorowe, nagrody, zwane dalej łącznie Wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6

Cele Fundacji
Celami Fundacji są:
1) promowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski,
2) edukacja ekonomiczna;
3) propagowanie wiedzy na temat zasad i prawa obowiązującego w Unii Europejskiej;
4) prowadzenie działalności na rzecz promowania przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej;
5) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
6) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) propagowanie zasad życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej;
8) prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, w szczególności polegającej na udzieleniu wsparcie materialnego osobom pozostającym w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz udzielania osobom fizycznym wparcia w celu poprawy ich warunków życia.

§ 7

Działalność pożytku publicznego
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
3. Działalność pożytku publicznego Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
4. Przychód Fundacji z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 8

Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżka przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację.
4. Fundusz założycielski może być użyty do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji w części nie większej niż 50% jego wartości w chwili rejestracji.
5. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
6. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zasady i regulaminy uchwalane w tym zakresie przez Radę Fundacji.

§ 9

Zakres działalności
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalność nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Fundacji jest prowadzona w następującym zakresie:
1) popularyzacja wiedzy o gospodarce, w szczególności poprzez organizację konferencji, sympozjów i targów oraz organizację Konkursu o gospodarce i ekonomii; (82.30.Z);
2) udzielanie stypendiów; (88.99.Z);
3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym propagowanie wiedzy w zakresie możliwości, jakie stwarza uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej (70.22.Z);
4) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i promocyjnej; (70.21.Z);
5) organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych; (90.02.Z);
6) promocja i wspieranie organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; (94.99.Z);
7) prowadzenie programów badawczych i informacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych;(73.20.Z);
8) działalność szkoleniowa; (85.59.B);
9) promocja polskich przedsiębiorców, w szczególności poprzez sieć Internet; (63.12.Z);
10) prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, w szczególności polegającej na udzielaniu wsparcia materialnego osobom pozostającym w bardzo trudnej sytuacji
materialnej oraz udzielaniu osobom fizycznym wsparcia w celu poprawy ich warunków życia; (88.99.Z);
11) działalność wydawnicza – wydawanie książek, (58.11.Z), gazet (58.13.Z), czasopism (58.14.Z) oraz pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji jest prowadzona w zakresie wskazanym w ust. 2 punkt: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11.
3. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona w następującym zakresie:
1) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
2) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
4. Fundacja nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 10

Wyodrębnienie działalności
Prowadzenie przez Fundację działalność nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 11

Działalność zakazana
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora Założyciela, Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator Założyciel, Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej Osobami bliskimi,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora Założyciela, Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatora Założyciela, Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator Założyciel,
Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12

Majątek, dochody
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora Założyciela w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz składniki majątkowe, w tym w szczególności: wkłady Fundatorów, środki finansowe, ruchomości oraz nieruchomości, uzyskane bądź nabyte w toku działalności Fundacji.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z majątku oraz z dochodów uzyskiwanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
dotacji i subwencji,
1) środków pochodzących z funduszy europejskich,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
4) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,
5) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych
6) prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 13

Zasady dotyczące dochodów
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

WŁADZE FUNDACJI
§ 14

Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów
b) Rada Fundacji
c) Zarząd Fundacji

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§ 15

Skład Zgromadzenia Fundatorów
1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi Fundator Założyciel oraz Fundatorzy. Fundatorami są osoby fizyczne oraz osoby prawne; które zostały przyjęte w toku działalności Fundacji w skład Zgromadzenia Fundatorów.
3. O przyjęciu osoby fizycznej albo osoby prawnej w skład Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały.
4. Wniosek o przyjęcie osoby fizycznej albo osoby prawnej w skład Zgromadzenia Fundatorów przedstawia Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
5. Warunkiem przyjęcia w skład Zgromadzenia Fundatorów jest wniesienie zadeklarowanego wkładu pieniężnego do majątku Fundacji oraz złożenie do Zarządu Fundacji wniosku o przyjęcie w skład Zgromadzenia Fundatorów.
6. Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Rady Fundacji może podjąć decyzję w formie uchwały o usunięciu Fundatora ze składu Zgromadzenia Fundatorów w przypadku gdy Fundator:
1) naruszył postanowienia Statutu,
2) nie wywiązał się z przyjętych zobowiązań,
3) działał na niekorzyść Fundacji,
4) działał niezgodnie z celami i zasadami przyjętymi w ramach Fundacji.
7. Wskazane w ust. 6 uprawnienie Zgromadzenia Fundatorów nie ma zastosowania do Fundatora Założyciela.

§ 16

Zasady działania Zgromadzenia Fundatorów
1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) ocena realizacji celów Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
3) podejmowanie decyzji w sprawach zgłaszanych przez Radę Fundacji lub Zarząd Fundacji,
4) ustanawianie i przyznawanie Wyróżnień,
5) przyjmowanie i usuwanie Fundatorów ze składu Zgromadzenia Fundatorów,
6) zatwierdzanie rocznych planów działania.
2. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora Założyciela, każdego z Fundatorów oraz Rady Fundacji, z informacją o terminie, miejscu oraz porządku obrad Zgromadzenia.
3. Zarząd Fundacji zwołuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Fundatora lub Rady Fundacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku o zwołanie Zgromadzenia.
4. Zgromadzenia Fundatorów odbywają się co najmniej raz w roku. Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli Fundator Założyciel jak i wszyscy Fundatorzy są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.
5. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. Każdemu z Fundatorów przyznaje się jeden głos na Zgromadzeniu Fundatorów. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia Fundatorów. W przypadku uzyskania równiej liczby głosów decyduje głos Fundatora Założyciela.
6. Fundatorowi Założycielowi przysługuje prawo powoływania dwóch członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady (uprawnienie osobiste). Wskazane uprawnienie jest wykonywane w drodze oświadczenia składanego w toku Zgromadzenia Fundatorów. W każdym przypadku łączna ilość członków Rady Fundacji nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 17 ust. 2. W przypadku nie skorzystania przez Fundatora Założyciela ze wskazanego uprawnienia, prawo to przysługuje Zgromadzeniu Fundatorów.

RADA FUNDACJI
§ 17

Skład Rady Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, przy uwzględnieniu § 16 ust. 5, na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja pierwszego składu Rady Fundacji upływa w dniu 19 czerwca 2018 r.
3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą wchodzić w skład organu zarządzającego ani pozostawać z osobami wchodzącymi w skład organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Zgromadzenie Fundatorów w każdym czasie.
6. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 18

Zasady Działania Rady Fundacji
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Członek Rady Fundacji może brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem telefonu lub innych środków łączności pod warunkiem, że wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu słyszą się nawzajem.
4. Uchwały mogą być również podejmowane poza posiedzeniami w drodze pisemnej, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Fundacji.
5. Pozostałe zasady działania i organizacji Rady Fundacji może określić Regulamin Rady Fundacji.

§ 19

Kompetencje Rady Fundacji
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5) nadzór nad działalnością Fundacji,
6) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy uchwał o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
7) powoływanie i odwoływanie likwidatora oraz dokonywanie wyboru instytucji, której zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji,
8) podejmowanie uchwał większością ¾ wszystkich głosów uprawnionych do głosowania w następujących sprawach:
a) zmian Statutu pod warunkiem jednak, że zmiany te nie dotyczą celów statutowych Fundacji,
b) rozwiązania Fundacji,
c) połączenia z inną fundacją lub organizacją,
d) zakupu lub sprzedaży nieruchomości Fundacji,
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
10) podejmowanie uchwał odnośnie programów działania Fundacji,
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyboru audytora,
12) podejmowanie decyzji w sprawach zgłoszonych przez Zarząd.

§ 20

Uprawnienia Rady Fundacji
1. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich kompetencji uprawniona jest do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2) dokonywania kontroli majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, także poprzez osoby umocowane przez Radę Fundacji,
3) żądania od Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jego członków złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kwestii związanych z działalnością Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 21

Skład Zarządu Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Kadencja pierwszego składu Zarządu upływa w dniu 19 czerwca 2018 r.
2. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu wybierany przez Radę Fundacji.
3. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie.
4. Członek Zarządu Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

Zasady działania Zarządu Fundacji
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Pozostałe zasady działania i organizacji Zarządu Fundacji może określić Regulamin Zarządu Fundacji zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 23

Kompetencje Zarządu Fundacji
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie jak i w przepisach prawa do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd Fundacji sporządza, składa Radzie Fundacji oraz Ministrowi właściwemu, a także podaje do publicznej wiadomości, roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności w zakresie i terminach określonych przepisami prawa.

§ 24

Zasady reprezentacji Zarządu Fundacji
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentacji Fundacji uprawniony jest jedyny członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie, z tym że rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wymaga łącznego
działania dwóch członków Zarządu Fundacji.
3. W sprawach z zakresu prawa pracy, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji, podpisywania umów i dokumentów uprawniony jest każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.
4. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

Zmiana Statutu
Rada Fundacji podejmuje uchwały odnośnie zmian w Statucie Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 26

Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Wniosek o połączenie z inną fundacją może składać Zarząd Fundacji lub Rada Fundacji.

§ 27

Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się majątku Fundacji lub jeśli z jakiegokolwiek innego powodu nie będzie w stanie dłużej wypełniać swoich statutowych celów. Rozwiązanie jest skuteczne z chwilą zakończenia likwidacji i wykreślenia Fundacji z rejestru.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostanie przekazany mocą uchwały Rady Fundacji innej instytucji podobnego rodzaju i o tych samych lub podobnych celach, przy czym wyboru takiej instytucji dokona Rada Fundacji.

§ 28

Uprawnienia Fundatora Założyciela
W przypadku śmierci Fundatora Założyciela uprawnienia przewidziane w Statucie dla Fundatora
Założyciela wykonuje Pani Bożena Damasiewicz.

Nowy Sącz, dnia 19 czerwca 2015 r.