Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Propozycje zmian

Dla Polski

Dla Europy

Zniesienie podatku od reinwestowanej dywidendy

Pan Premier Mateusz Morawiecki prezentując Strategię Gospodarczą Rządu, za jeden z najważniejszych filarów rozwoju uznał pobudzenie oszczędności krajowych przedsiębiorców, tak aby przyczyniły się one do wzrostu rozwoju gospodarczego kraju.

W pełni zgadzając się z tym poglądem Fundacja Pomyśl o Przyszłości, z siedzibą w Nowym Sączu, pozwala sobie zaproponować Panu Ministrowi rozwiązanie podatkowe, które powinno służyć temu celowi.

W chwili obecnej polski przedsiębiorca, który na ogół występuje jako osoba fizyczna – udziałowiec spółki kapitałowej, spotyka się z rozwiązaniami prawnymi mającymi bardzo niekorzystny wpływ na podjęcie decyzji o reinwestowaniu swojego kapitału w dotychczasowej spółce, czy też inwestowaniu tego kapitału w nowej spółce kapitałowej. Pobierając bowiem dywidendę musi zapłacić podatek dochodowy od dywidendy. To rozwiązanie zniechęca przedsiębiorcę do dalszego inwestowania, bądź zmusza do zakładania różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, aby móc więcej zainwestować w nowe przedsięwzięcie.

Takiego podatku nie płacą udziałowcy zagraniczni, gdyż na ogół w polskich spółkach udziałowcem zagranicznym jest spółka kapitałowa. Tym sposobem mamy do czynienia z nierównym traktowaniem na gruncie prawa podatkowego podatnika zagranicznego i podatnika polskiego.

Dlatego też, w imieniu Fundacji pragniemy zaproponować przyjęcie zmiany w ustawie z dnia 26.07.1991 r o podatku od osób fizycznych, polegającej na dodaniu do art. 21 pkt 144 o treści:

144) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, które są przez podatników reinwestowane (np. wnoszone jako udział kapitałowy), przy spełnieniu następujących warunków:

a) reinwestowanie może dotyczyć już istniejącego podmiotu lub podmiotu nowo powstałego;

b) wypłata dywidendy w kwocie brutto jest realizowana w oparciu o oświadczenie podatnika o przeznaczeniu zysku na nabycie udziałów w spółce kapitałowej prawa handlowego;

c) reinwestowanie musi zostać rozliczone w ciągu roku od wypłaty dywidendy;

d) sposób rozliczenia środków pozyskanych z dywidendy a przeznaczonych na nabycie udziałów spółce kapitałowej prawa handlowego określa deklaracja ustalona Rozporządzeniem Ministra Finansów


 

Podobne rozwiązanie przyjęte jest w Estonii. Przedsiębiorca, który pobraną dywidendę inwestuje w spółkę kapitałową nie płaci podatku dochodowego.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie zaproponowanej zmiany byłoby pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców, że słowa polityków zamieniają się w czyn. Dodałoby to też dodatkowej motywacji i wypłynęło na zmniejszenie niepewności jaka istnieje wśród przedsiębiorców co do przyszłych poczynań Prawa i Sprawiedliwości w sprawach gospodarczych.