Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Propozycje zmian

Pomysł powołania Rzecznika Interesu Gospodarczego przy Ministrze Finansów

Fundacja Pomyśl o Przyszłości wielokrotnie już postulowała wprowadzenie do ustawy o Prawie przedsiębiorców i Ordynacji podatkowej klauzuli generalnej o treści:

„Działalność gospodarcza ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski i zapewnienia dobrobytu jej obywateli. Dlatego też stwarzanie optymalnych warunków dla jej prowadzenia i rozwoju powinno być priorytetem w działalności wszystkich organów władzy i administracji państwowej”

Na straży stosowania tej klauzuli w prowadzonych postępowaniach stałby Rzecznik Interesu Gospodarczego Państwa.

Prawo powinno być zrozumiałe i przejrzyste, służyć obywatelom i ułatwiać funkcjonowanie zarówno jednostki, jak i całej grupy. Powinno też regulować tylko niezbędne obszary życia obywateli. Ilość obecnie funkcjonujących przepisów oraz ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Nieprecyzyjne przepisy, sprzeczność przepisów z interesem gospodarczym państwa utrudniają rozwój firm, ograniczając tym samym rozwój gospodarczy kraju.

Prawo podatkowe, oprócz funkcji fiskalnej, powinno mieć także charakter motywujący do rozwoju gospodarczego. W rzeczywistości, urzędnik organu podatkowego niejednokrotnie, stosując się do litery prawa, nie zwraca zupełnie uwagi na interes gospodarczy kraju.

To prowadzi do sytuacji, w której urzędnik decyduje o „być lub nie być” przedsiębiorcy, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Często jest to przejaw bezradności wynikającej z interpretacji skomplikowanych i niejednoznacznych regulacji prawnych. Bywa, że z obawy o posądzenie o korupcję urzędnik boi się podejmować decyzje korzystne dla wspólnoty ekonomicznej.

Tego typu spory generują wysokie koszty zarówno po stronie podatnika jak i organu, a efekt końcowy zawsze jest negatywny dla budżetu państwa.

Doświadczenia czołowych polskich przedsiębiorców zrzeszonych wokół Fundacji Pomyśl o Przyszłości pokazują, że takich sytuacji można by uniknąć. Funkcję mediatora pełniłby Rzecznik Interesu Gospodarczego, do którego przedsiębiorca przekonany o słuszności swojej decyzji i jej pozytywnym wpływie na rozwój gospodarczy kraju mógłby się zwrócić w sytuacji negatywnej oceny przez urzędnika. Rzecznik działałby za pośrednictwem Izby Skarbowej. Oceniałby sprawę pod kątem interesu gospodarczego kraju i posiadał kompetencje ingerencji w postępowania przed organem odwoławczym, czyli wspomnianą Izbą Skarbową. Mógłby też przedstawić swoje argumenty podczas ewentualnych postępowań sądowych.

W Polsce stosowanie prawa często nie uwzględnia interesu wspólnoty. Powołanie Rzecznika Interesu Gospodarczego przy Ministrze Finansów mogłoby tę sytuację diametralnie zmienić, przyczyniając się do szybszego rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu zamożności Polaków.