Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Propozycje zmian

Pomysł zwolnienia z podatku od dywidendy w przypadku zainwestowania jej w inne przedsiębiorstwo

W chwili obecnej polski przedsiębiorca, który na ogół występuje jako osoba fizyczna – udziałowiec spółki kapitałowej, spotyka się z rozwiązaniami prawnymi mającymi niekorzystny wpływ na podjęcie decyzji o inwestowaniu tego kapitału w nowej spółce kapitałowej. Pobierając bowiem dywidendę musi zapłacić podatek dochodowy od dywidendy. To rozwiązanie zniechęca przedsiębiorcę do dalszego inwestowania, bądź zmusza do zakładania różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, aby nie płacić podatku dochodowego od dywidendy.

Takiego podatku nie płacą udziałowcy zagraniczni, gdyż na ogół w polskich spółkach udziałowcem zagranicznym jest spółka kapitałowa. Tym sposobem mamy do czynienia z nierównym traktowaniem na gruncie prawa podatkowego podatnika zagranicznego i podatnika polskiego.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości, opierając się na doświadczeniach czołowych polskich przedsiębiorców proponuje przyjęcie zmiany w ustawie z dnia 26.07.1991 r o podatku od osób fizycznych, polegającej na dodaniu do art. 21 pkt 149 o następującej treści:

149) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, które są przez podatników reinwestowane (np. wnoszone jako udział kapitałowy), przy spełnieniu następujących warunków:

a) reinwestowanie może dotyczyć już istniejącego podmiotu lub podmiotu nowopowstałego;

b) wypłata dywidendy w kwocie brutto jest realizowana w oparciu o oświadczenie podatnika o przeznaczeniu zysku na nabycie udziałów w spółce kapitałowej prawa handlowego;

c) reinwestowanie musi zostać rozliczone w ciągu roku od wypłaty dywidendy,

d) sposób rozliczenia środków pozyskanych z dywidendy a przeznaczonych na nabycie udziałów spółce kapitałowej prawa handlowego określa deklaracja ustalona Rozporządzeniem Ministra Finansów

Środki pozostawione przedsiębiorcom z tytułu zwolnienia z podatku od dywidendy, na warunkach określonych w powyższym przepisie przyczynią się do znaczącego wzrostu inwestycji.

To rozwiązanie przyczyni się do rozwoju polskich przedsiębiorstw, poprawi ich konkurencyjność, pobudzi inwestycje w naszym kraju. W konsekwencji przyspieszy wzrost gospodarczy i zwiększy konkurencyjność całej gospodarki.