Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Pozostałe projekty

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI POD NAZWĄ: „KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI”

  I           Organizator, miejsce i termin Konferencji

 

 1. Organizatorem Konferencji szkoleniowej jest FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, ul. Węgierska 146 C, 33-300 Nowy Sącz (dalej Organizator Konferencji lub Fundacja).
 2. Konferencja odbędzie się w terminie podanym na zaproszeniu, które otrzymał Uczestnik. Miejscem pobytu na czas konferencji jest Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, ul. Zielona 27 w Nowym Sączu.
 3. Koordynatorem i osobą sprawującą opiekę nad Uczestnikami Konferencji szkoleniowej jest Pracownik Fundacji -zwany dalej Opiekunem grupy.

 

II       Cel organizacji Konferencji

 

 1. Organizator Konferencji zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Konferencji, nauczycieli szkół z województwa małopolskiego
 2. Założeniem Konferencji dla nauczycieli organizowanej przez Fundację jest dyskusja i warsztaty dotyczące praktycznego podejścia do nauczania nowego przedmiotu o nazwie „Biznes i Zarządzanie”.

 

III      Uczestnictwo w Konferencji

 

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom wyżywienie w czasie trwania Konferencji.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest akceptacja warunków udziału w Konferencji.
 4. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu Konferencji w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników Konferencji. Poprzez akceptację Warunków udziału w Konferencji Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas Konferencji w celach: informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych Fundacji w tym w szczególności w materiałach marketingowych, promocyjnych i szkoleniowych Fundacji  zarówno w formach drukowanych, jak i w formie publikacji na stronach internetowych, na portalach społecznościowych w ramach prowadzonych profili.
 5. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  w tym przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu Konferencji  będą przesłane Uczestnikom, którzy potwierdzili swój udział w konferencji przez przesłanie na adres: biuro@pomysloprzyszlosci.org swego zgłoszenia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i ewentualne szkody spowodowane przez Uczestników w czasie Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

IV       Reklamacje

 

 1. Uczestnik Konferencji może składać reklamacje dotyczące Konferencji w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Konferencji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375058, numer NIP 7343475835, numer REGON 121435187 (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, ul. Węgierska 146 C, 33-300 Nowy Sącz
 • mailowo, na adres: biuro@pomysloprzyszlosci.org

 

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz
 • mailowo, na adres:biuro@pomysloprzyszlosci.org

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://www.pomysloprzyszlosci.org/gdpr

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. realizacji celów na podstawie Twojej zgody  – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a)  RODO np.:
 • korzystanie z usług newsletterowych,
 • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz prowadzonych promocjach,
 • wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – wy
 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
 • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • obsługi Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją usług,
 1. Realizacja obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np.:
 • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 1. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do przeprowadzenia Konferencji. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zrealizować naszych zobowiązań. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

 

Fundacja Pomyśl o Przyszłości może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym
  2. w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  3. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  4. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,
  5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
  4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie
  5. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 4. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z  tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 10 lat od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia

 

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
 1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
 2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 1. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie, występując
  z odpowiednim żądaniem.
 2. Z żądaniami opisanymi w punkcie jeden możesz wystąpić do Naszego Inspektora Danych Osobowych zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 3. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
 4. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 5. Udzielimy Ci informacji, na piśmie, według naszego wyboru:
 • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
 • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail
 1. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np.  zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 2. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje
  o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.