Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Prawo antymonopolowe

AT.40220 – Qualcomm (wyłączności) – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 24 stycznia 2018 r.

Strony postępowania

Qualcomm

Branża (produkt)

rynek chipsetów LTE

Określenie relewantnego rynku produktów 

Komisja ustaliła, że właściwy rynek produktowy stanowi rynek sprzedaży chipsetów LTE.

Określenie relewantnego rynku geograficznego 

Komisja uznała, że właściwy rynek geograficzny ma zasięg międzynarodowy.

Pozycja dominująca

 Qualcomm zajmował na rynku pozycję dominującą – wynikało to z: dużych udziałów w rynku, szeregu barier utrudniających wejście na rynek i ekspansję oraz małej siły rynkowej klientów kupujących chipsety.

Nadużycie pozycji dominującej:

Komisja stwierdziła, że Qualcomm nadużył swojej pozycji dominującej na światowym rynku chipsetów LTE przez dokonywanie wypłat na rzecz Apple, pod warunkiem, że Apple pozyska od Qualcomm chipsety LTE pokrywające całe jego zapotrzebowanie na te elementy. Były to więc wypłaty z tytułu wyłączności.

Te wypłaty dokonywane przez Qualcomm ograniczyły bodźce, które zachęcałyby Apple do przestawienia się na konkurencyjnych dostawców chipsetów LTE. W konsekwencji, na przedmiotowym rynku były ograniczone szanse na pojawienie się nowych konkurentów i ich rozwój.

Taka praktyka została uznana przez Komisję jako nadużycie pozycji dominującej.

Komisja nałożyła na Qualcomm grzywnę w kwocie 997 439 000 EUR oraz nakazała powstrzymać się od ponownego podejmowania działań opisanych w decyzji oraz od wszelkich działań lub zachowań, które miałyby taki sam lub równoważny cel lub skutek.

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda