Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Prawo antymonopolowe

AT.39759 ARA – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 września 2016 r.

Strony postępowania

 Interseroh Austria GmbH, Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft (ARA)

Branża (produkt): rynek zwolnień

dotyczących domowych odpadów opakowaniowych

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja stwierdziła, że właściwym rynkiem produktowym jest rynek zwolnień dotyczących domowych odpadów opakowaniowych.  

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że właściwym rynkiem geograficznym jest Austria.  

Pozycja dominująca

ARA zarządzało jedynym na rynku zwolnień dotyczących odpadów domowych systemem do zbierania i sortowania odpadów domowych, a zatem miało w tym zakresie monopol.

Nadużycie pozycji dominującej:

Komisja stwierdziła, że ARA dysponowało jedyną infrastrukturą służącą do zbierania i sortowania odpadów domowych. Gdy Interseroh wystąpiło o dostęp do infrastruktury służącej do zbierania i sortowania odpadów domowych, ARA odmówiło takiego dostępu na zasadzie wspólnego korzystania. ARA uczyniło tak poprzez narzucenie swoim konkurentom nieuzasadnionych warunków wspólnego korzystania z infrastruktury służącej do zbierania i sortowania odpadów domowych oraz poprzez potencjalne ograniczenie dostępu do tej infrastruktury poszczególnym regionom, mimo tego że nie ma możliwości zorganizowania drugiej takiej infrastruktury ani na szczeblu regionalnym, ani krajowym w całej Austrii, a infrastruktura ta jest niezbędna do wejścia na rynek.

Powyższa praktyka została uznana przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

Komisja nałożyła na ARA grzywnę w wysokości 6 015 000 EUR oraz obowiązek zbycia części należącej do niego infrastruktury służącej do zbierania i sortowania odpadów domowych.

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda