Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Prawo antymonopolowe

2000/521/EC AENA – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r.

Strony postępowania

Hiszpania

Branża

lotniska

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja, powołując się na wcześniejsze orzeczenie TS w sprawie portu genueńskiego i stosując doń analogię, uznała, że relewantnym rynkiem produktów jest rynek organizacji usług portu lotniczego dla osób trzecich (na każdym lotnisku, o którym mowa w decyzji, z osobna).

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja stwierdziła, że każdy z 41 portów lotniczych administrowanych przez AENA (publiczne przedsiębiorstwo powołane do życia na mocy prawa hiszpańskiego, posiadające wyłączne prawo do administrowania lotniskami na terytorium Hiszpanii) stanowi odrębny rynek geograficzny.

Pozycja dominująca

Powołując się na orzecznictwo TS, Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo, któremu przepisy prawne przyznają monopol w zakresie znaczącej części wspólnego rynku, zajmuje pozycję dominującą. Komisja w swoich rozważaniach wzięła pod uwagę także bariery techniczne i administracyjne ograniczające możliwość konstrukcji nowych lotnisk. Komisja, biorąc pod uwagę ustalenia faktyczne (wielkość ruchu na przedmiotowych lotniskach), uznała, że monopol dotyczy znaczącej części wspólnego rynku, a zatem AENA zajmuje pozycję dominującą.

Nadużycie pozycji dominującej

1. wprowadzenie systemu zniżek opartego na częstotliwości korzystania z lotniska,

2. zróżnicowanie opłat w zależności od rodzaju lotu (krajowy/międzynarodowy).

Komisja uznała, że powyżej określone elementy sytemu opłat nie znajdując żadnego racjonalnego uzasadnienia (w szczególności system zniżek nie jest uzasadniany przez oszczędności związane z ekonomią skali, które w tym wypadku nie występują), wynikiem ich zastosowania jest zaś nakładanie różnych opłat w stosunku do takich samych transakcji, przez co część przewoźników stawiana jest w gorszej sytuacji finansowej.

Komisja zobowiązała Hiszpanię do zaprzestania naruszeń i powiadomienia Komisji w ciągu dwóch miesięcy od daty notyfikacji decyzji o środkach podjętych w celu zlikwidowania naruszeń.

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda