Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Prawo antymonopolowe

AT.39525 Telekomunikacja Polska – decyzja Komisji Europejskiej z dnia
22 czerwca 2011 r.

Strony postępowania 

Telekomunikacja Polska

Branża (produkt)

szerokopasmowy dostęp do Internetu

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja wskazała na trzy właściwe rynki produktowe:

– hurtowy rynek usług dostępu do szerokopasmowego Internetu („rynek BSA”),

– hurtowy rynek usług dostępu do (fizycznej) infrastruktury sieciowej w stałej lokalizacji („rynek LLU”),

– detaliczny rynek masowy usług dostępu szerokopasmowego oferowanego w stałej lokalizacji przez operatorów telekomunikacyjnych swoim własnym użytkownikom końcowym, poprzez łącza DSL, modemy kablowe, łącza LAN/WLAN oraz inne technologie takie jak łącza FTTx, CDMA, WiMAX, stacjonarny dostęp bezprzewodowy (FWA) oraz łącza satelitarne.

Określenie relewantnego rynku geograficznego  

Komisja uznała, że właściwy rynek geograficzny stanowi terytorium Polski.

Pozycja dominująca 

TP była jedynym dostawcą hurtowym produktów LLU i BSA w Polsce, a zatem miała w tym zakresie monopol. TP posiadała także wysokie udziały w rynku sprzedaży detalicznej (przedział 46 – 57%). Komisja wskazała, że istnieją znaczące bariery wejścia i rozwoju na właściwych rynkach.

Nadużycie pozycji dominującej:

TP opracowała strategię mającą na celu ograniczenie konkurencji na rynkach na wszystkich etapach procesu dostępu do produktów hurtowych TP. Naruszenie trwało w okresie 3.08.2005 – 22.10.2009 r.

Praktyki stosowane przez TP oddziaływały na operatorów alternatywnych w sposób skumulowany, gdyż musieli zmierzyć się z przeszkodami stawianymi przez TP na każdym etapie procesu dostępu do produktów hurtowych. Z zebranych dowodów wynikało, że TP:

– proponowała niekorzystne warunki dostępu do hurtowych produktów szerokopasmowych,

– opóźniała proces negocjacji,

– ograniczała dostęp do swojej sieci,

– ograniczała dostęp do łączy abonenckich,

– odmawiała przedstawienia wiarygodnych i pełnych informacji ogólnych niezbędnych dla operatorów.

W decyzji wykazano, że nadużywanie przez TP pozycji dominującej na rynku sprzedaży hurtowej mogło ograniczyć konkurencję na rynku detalicznym, możliwości wejścia lub rozwoju konkurentów na tym rynku. Istniało też prawdopodobieństwo, że odmowa udzielenia przez TP dostępu miała szkodliwe skutki dla użytkowników końcowych, czego dowodem był niski odsetek użytkowników dostępu szerokopasmowego, wysokie ceny dostępu szerokopasmowego oraz niska przeciętna szybkość połączenia szerokopasmowego.

Powyższe praktyki zostały uznane przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

Komisja nałożyła na TP grzywnę za naruszenie w wysokości 127 554 194 EUR, wezwała do natychmiastowego zaprzestania naruszenia i powstrzymania się od działań mających taki sam lub równoważny cel lub skutek.

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda