Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Regulamin konkursu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Konkurs „Sądecka specjalność”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Fundację

„Pomyśl o Przyszłości” z siedzibą przy ul. Węgierskiej 146 c, 33-300 Nowy Sącz, wspólnie z Urzędem Miasta Nowy Sącz.

§ 2

Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział II
Cele Konkursu
§ 3

Celem Konkursu jest:

Popularyzacja wiedzy gospodarczej oraz rozbudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Nowego Sącza;
Zainteresowanie młodzieży przedsiębiorczością;
Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką ekonomiczną;
Propagowanie kultury ekonomicznej;
Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych;
Zdobycie umiejętności praktycznych poprze stworzenie materiału promocyjnego dla wybranego produktu lub usługi;
Zaprezentowanie potencjału gospodarczego naszego regionu
Rozwój umiejętności niezbędnych do pracy zespołowej

 

Rozdział III
Przedmiot konkursu i tematyka pracy
§ 4

Przedmiotem konkursu jest realizacja materiału promującego istniejący sądecki produkt, usługę lub firmę, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 5

Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich projektów, które w oryginalny sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość wybranego produktu, usługi lub firmy. 

§ 6

Forma prac konkursowych może zostać utrwalona w dowolny sposób. Uczestnicy mogą przedstawić reklamę wybranego produktu w postaci krótkiego filmu, spotu reklamowego, prezentacji multimedialnej, nagrania piosenki, napisania artykułu czy też opracowania ulotki. Prace należy przekazać do Organizatora, w takim formacie, który pozwoli na publikację pracy na stronie internetowej konkursu.

 

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w Konkursie

§ 7

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie  Nowego Sącza.   

§ 8

Uczestnicy tworzą prace wyłącznie w zespołach trzyosobowych. Prace indywidualne lub prace wykonane w mniejszych lub większych grupach nie podlegają ocenie. Uczestnicy mogą dowolnie tworzyć grupy, bez względu na wiek czy klasę. Każdy zespół zobowiązany jest wskazać jeden adres i adres elektroniczny, na który kierowane będą wszelkie informacje związane z konkursem.

§ 8a

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika (jego opiekuna prawnego) zgody na wykorzystanie prac zgłoszonych w konkursie na stronie internetowej organizatora oraz projektu „Sądecka specjalność” w celu umożliwienia głosowania na daną pracę, wykorzystanie ich w materiałach pokonkursowych, w tym na stronie internetowej Fundacji i stronie projektu „Sądecka specjalność”, w drukowanych materiałach pokonkursowych oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu i ich danych (imię i nazwisko, szkoła) w prasie i materiałach pokonkursowych, w tym na stronach internetowych Fundacji i projektu „Sądecka specjalność”.

§ 9

Organizator oraz członkowie jury i członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp.)– wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.

§10

Zgłoszenie pracy i udział w konkursie jest bezpłatne.

§ 11

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę, w tym przypadku każda praca powinna być dostarczona oddzielnie.

§12

Prace składane osobiście lub za pomocą przesyłek pocztowych mogą być przedłożone w kopercie lub przesłane drogą elektroniczną. Na kopercie należy umieścić nagłówek Konkurs. Prace wysyłane drogą elektroniczną, należy dodać jako załącznik, natomiast w tytule wiadomości należy wpisać Konkurs.

§13

W celu zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania prace nie mogą zawierać informacji o uczestnikach. 

§14

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146c. Dane wykorzystywane będą jedynie w celu związanym z konkursem. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 15

Nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie portalu „ Sądecka Specjalność”, w trakcie głosowania przez internautów, prace te zostaną podpisane wyłącznie numerem nadanym przez Organizatora.

§16

Do konkursu nie dopuszcza się prac:
a. biorących udział w innych konkursach
b. naruszających godność ludzką;
c. zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość;
d. raniących przekonania religijne lub polityczne;
e. zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f. sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na każdej pracy biorącej udział w głosowaniu internetowym planszy z logotypami organizatorów i partnerów konkursu.

§ 18

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Uczestnika do Konkursu ponosi Uczestnik.

Rozdział V
Termin i miejsce składania prac konkursowych
§19

Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia  należy dostarczyć listownie, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 kwietnia 2014 (decyduje data doręczenia pracy) pod adresem:
Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”

Ul. Węgierska 146c

33-300 Nowy Sącz

e-mail: biuro@pomysloprzyszlosci.org

§20

Osobami upoważnionymi ze strony organizatora do kontaktu z uczestnikami są: Anna Korczyk, tel. (18) 444 0 304/ 605 031 208

§21

Wszystkie prace zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej stronie konkurs.pomysloprzyszlosci.org. Zwycięzca konkursu (I i II nagroda) zostanie wybrany przez kapitułę złożoną z przedstawiciela Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”, Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta oraz sądeckiego przedsiębiorcy. Trzecim wyróżnieniem będzie „Nagroda publiczności” – zwycięzcę wybiorą internauci w wyniku głosowania na najlepszy projekt. Swój głos można oddać na stronie internetowej konkursu.

 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19-21 maja 2014 roku. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. 

 

TERMINARZ KONKURSU

Przesyłanie prac konkursowych                                             17.03 – 30.04.14

Publikacja na portalu projektów  i głosowanie internautów    05.05 – 16.05.14

Wyłonienie zwycięzców                                                          19.05.2014

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród                            19 – 21.05.2014

 

§22

Wyłonienie zwycięzców nastąpi 19.05.2014r, a wręczenie nagród odbędzie się 19-21 maja 2014 roku, godzina i miejsce zostaną podane przez organizatora w późniejszym terminie na stronie portalu.

§23

Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu, chyba, że organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.

§24

Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera prac zgłaszanych na konkurs.

§25

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora lub przez/do organizatora w związku z konkursem.

§26

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora.

Rozdział VI
Jury Konkursu
§ 27

Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”, sprawuje merytoryczny nadzór nad Konkursem.

§28

W skład Jury wchodzą: Przewodniczący Jury oraz dwóch Członków.

§ 29

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Rozdział VII
Dyskwalifikacja
§ 30

Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu – prace, które dotrą pocztą lub kurierem po tej dacie, nie będą dopuszczone do konkursu;
2) nie spełni wymogów regulaminu konkursu.


Rozdział VIII
Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnej pracy oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej

§31

Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami pracy, a praca musi mieć oryginalny charakter (nie mogła brać udziału w innym konkursie, ani być kopią materiału promocyjnego produktu, usługi lub firmy istniejącego już na rynku).

§32

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania zgody na opublikowanie ich wizerunku od wszelkich osób występujących w zgłoszonej pracy.

§33

Oryginalny egzemplarz nagrodzonej pracy przechodzi na własność organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez uczestnika konkursu.

§34

Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.

Rozdział IX
Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
§35

Wyniki zostaną ogłoszone w czasie rozdania nagród oraz na oficjalnym portalu „Sądecka specjalność” a także na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org.

Rozdział X

Nagrody

       § 36

Zwycięzcy konkursu (I i II nagroda) wybrani przez kapitułę złożoną z przedstawicieli Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”, Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta oraz sądeckich przedsiębiorców otrzymają następujące nagrody:

1) I nagroda: aparaty fotograficzne

2) II nagroda: tablety

Zwycięzcy wyróżnienia „Nagroda publiczności” otrzymają następujące nagrody:

3) Nagroda publiczności: dyski zewnętrzne
 

Rozdział X
Unieważnienie Konkursu

§37

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu.

Rozdział XI
Postanowienie końcowe

§38

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§39

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

§40

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.